Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio


Rekisterinpitäjä

ICCUNA Oy
Y-tunnus: 2630793-2
osoite: Visakuja 3, 85500 Nivala
p. 040-8276274
sähköposti: info@iccuna.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Teemu Haapalahti
p. 040-8276274
sähköposti: teemu.haapalahti@iccuna.fi

Henkilörekisterin nimi

Iccuna Oy Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteriä käytetään Iccuna Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, näitä ovat mm. asiakassopimusten,
toimeksiantojen ja –tilausten toteuttaminen sekä asiakasviestintä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen käsittely

Yhteyshenkilöiden henkilötiedot tallennetaan HubSpot-järjestelmään, jonka tuottaa HubSpot Inc. 

Mikäli henkilötietojen käsittelyyn liittyy tietojen siirtoa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme siitä, että siirroissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Riittävä tietosuoja ja -turva varmistetaan tarvittaessa EU:n komission hyväksymillä mallisopimuslausekkeilla.
Emme luovuta henkilötietojasi muihin rekistereihin, jollei laki meitä siihen velvoita.

Henkilötietojen suojaus

Asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Käyttäjäseuranta

Käytämme evästeitä sivustollamme. Evästeiden avulla varmistamme sivujemme toimivuuden ja pyrimme parantamaan käyttäjäkokemusta. Valinnastasi riippuen evästeitä voidaan käyttää myös tilastointiin, analysointiin ja markkinointitarkoituksiin. Halutessasi voit muuttaa evästeasetuksia. 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen teemu.haapalahti@iccuna.fi tai postitse osoitteeseen Visakuja 3, 85500 Nivala.